fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en doel

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten
met betrekking tot de verkoop en installatie van Zonnepanelen en toebehoren door Voltalux.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden staan afspraken die Voltalux met de Klant maakt. Deze
Algemene Voorwaarden horen bij de Overeenkomst(en) die de Voltalux met de Klant
aangaat. Deze Algemene Voorwaarden maken door het aangaan van een Overeenkomst
met Voltalux, een onlosmakelijk onderdeel van desbetreffende Overeenkomst uit.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van (rechts)personen en
derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij het uitvoeren van een door
Voltalux met de Klant gesloten Overeenkomst.

Artikel 2 Offerte

2.1 Voltalux kan een Klant een schriftelijk (digitaal) aanbod (“Offerte”) doen om een
Overeenkomst aan te gaan, met als doel het leveren en (doen) installeren van
zonnepanelen met alle bijbehorende onderdelen (“Zonnepanelen”) bij de Klant. De Offerte is
geldig tot 14 dagen na dagtekening.
2.2 Foto’s of getoonde producten op de website van Voltalux (www.voltalux.nl) en/of de
Offerte en/of de Overeenkomst, zijn slechts bedoeld als voorbeeld. Het aan de Klant
geleverde product kan qua uiterlijk afwijken.
2.3 In de Offerte worden de opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van de aan
de Klant geoffreerde producten vermeld. Deze gegevens zijn indicatief en geven slechts een
algemene weergave waaraan geen rechten door de Klant kunnen worden ontleend. Voltalux
en de Klant komen hierbij daarom overeen dat een verschil tussen de daadwerkelijke en de
verwachte opbrengst géén gebrek oplevert, niet kwalificeert als een toerekenbare
tekortkoming van Voltalux, en meer in zijn algemeenheid nimmer kan leiden tot
aansprakelijkheid van Voltalux.

2.4 In de Offerte is duidelijk omschreven tegen welke prijs de Klant de Zonnepanelen koopt
en tegen welke prijs Voltalux de Zonnepanelen (laat) installeren. Tenzij anders aangegeven,
zijn alle bedragen inclusief BTW.
2.5 Een Offerte van Voltalux is gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen. De
situatie kan zich voordoen dat prijzen c.q. kosten stijgen nadat de Overeenkomst met de
Klant is gesloten. Daarbij moet gedacht worden aan grondstof- en materiaalprijzen,
belastingen et cetera. Voltalux is te allen tijde bevoegd om prijsstijgingen en kostenstijgingen
aan de Klant door te berekenen. In dergelijke gevallen zal Voltalux de Klant daarvan
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. Als Voltalux binnen 3 maanden na het sluiten
van de Overeenkomst de prijs verhoogt en de Zonnepanelen worden binnen die periode van
3 maanden geleverd, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
De Klant heeft niet het recht de Overeenkomst te ontbinden vanwege prijsverhoging,
wanneer er een Leveringstermijn is afgesproken van langer dan 3 maanden.
2.6 Voltalux is bevoegd de Offerte in te trekken en het aanbod in de Offerte te wijzigen,
zolang de Klant het aanbod niet heeft aanvaard.
2.7 Wanneer Voltalux voorafgaand aan het doen van een Offerte constateert dat er voor de
Klant risico’s verbonden zijn aan het installeren van Zonnepanelen op de door de Klant
gewenste plaats, dan worden deze risico’s door Voltalux in de Offerte vermeld. Mocht de
Klant ondanks het bekend zijn met de door Voltalux in de Offerte vermelde risico’s toch
Voltalux de opdracht geven om de Zonnepanelen te installeren op een wijze die risico’s met
zich meebrengt, dan aanvaardt de Klant de eventuele negatieve gevolgen hiervan. De Klant
aanvaardt in dat geval dat de risico’s en de eventuele schade die daaruit voortvloeit voor
rekening van de Klant zijn en blijven. Voltalux is dan niet aansprakelijk voor welke schade
dan ook die hieruit voortvloeit.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst met Voltalux komt tot stand zodra de Klant de Offerte (het aanbod van
Voltalux) en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
Aanvaarding geschiedt doordat de Klant de Offerte waarop deze Algemene Voorwaarden
van toepassing zijn digitaal heeft ondertekend voor akkoord. Samen vormen de Offerte en
deze Algemene Voorwaarden de Overeenkomst.
3.2 Nadat de Klant de Overeenkomst digitaal heeft ondertekend door digitaal akkoord te
geven op de Offerte, gelden de afspraken die zijn gemaakt in de Overeenkomst en de
rechten en plichten die zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Alleen als in de
Overeenkomst schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn
gemaakt, gelden deze afspraken in plaats van de afspraken uit deze Algemene
Voorwaarden.
3.3 De Klant heeft zolang de Zonnepanelen niet zijn geïnstalleerd, het recht de
Overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te herroepen binnen 14 kalenderdagen
na de (digitale) ondertekening van de Overeenkomst, door een e-mail te sturen aan
info@Voltalux.nl.

3.4 Indien de klant de overeenkomst annuleert meer dan 14 dagen na ondertekening van de
overeenkomst, maar meer dan 5 werkdagen voor de geplande installatiedatum, wordt een
annuleringsboete van €500,- in rekening gebracht. Deze boete dient als compensatie voor
de reeds gemaakte kosten en het verlies aan inkomsten door het annuleren van de
werkzaamheden.
3.5 Indien de klant de overeenkomst annuleert binnen 5 werkdagen voor de geplande
installatiedatum, wordt 20% van het totale offertebedrag in rekening gebracht als
annuleringskosten. Deze kosten zijn bedoeld om de voorbereidingen en het reserveren van
middelen die al zijn ingezet voor de installatie te compenseren.
3.6 De Klant heeft het recht de Overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen na de
installatie van de Zonnepanelen. Wanneer de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, is
Voltalux bevoegd om hiervoor kosten in rekening te brengen. Deze kosten omvatten in ieder
geval:
a. de kosten voor het installeren van de Zonnepanelen;
b. de kosten voor het demonteren van de Zonnepanelen;
c. afschrijvingskosten terugname/tweedehands panelen (30% van de nieuwwaarde
van de Zonnepanelen en overige geleverde componenten);
d. administratie/afhandelingskosten.
3.7 Wanneer de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 3.4,
geeft de Klant door het aangaan van de Overeenkomst Voltalux het onomkeerbare recht de
aanbetaling als bedoeld in artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden te verrekenen met
de kosten van artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden.
3.8 Wanneer de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, ontvangt deze daarvan
binnen 3 werkdagen de bevestiging. Indien de Zonnepanelen reeds zijn geïnstalleerd neemt
Voltalux contact op met de Klant om een afspraak te maken voor het demonteren van de
Zonnepanelen en toebehoren.
3.9 De door Voltalux verwachte levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze
levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
3.10 Voltalux maakt het algehele voorbehoud dat zij de afspraken die met de Klant worden
gemaakt, altijd eenzijdig mag wijzigen. Daarbij geldt de voorwaarde dat Voltalux in dat geval
de Klant minimaal 7 kalenderdagen voor de verandering via email informeert.

Artikel 4 Betaling en eigendomsvoorbehoud

4.1 Het restant van de overeengekomen prijs, indien van toepassing te vermeerderen met
meerwerk, zal binnen 5 dagen na oplevering en installatie van de Zonnepanelen worden
gefactureerd.
4.2 Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Als de factuur voor de
aanbetaling niet tijdig is betaald, heeft Voltalux het recht om de levering en installatie van de
Zonnepanelen uit te stellen totdat deze factuur is betaald.

4.3 De betalingstermijnen in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden zijn fatale termijnen.
Als een betalingstermijn wordt overschreden, is de Klant direct in verzuim.
4.4 Wanneer de Klant in verzuim is, is Voltalux vanaf het moment van in verzuim zijn
gerechtigd bij de Klant de wettelijke rente van artikel 6:119 BW met een opslag van 5% over
het gehele openstaande bedrag in rekening te brengen.
4.5 Als Voltalux genoodzaakt is een derde in te schakelen om betaling van een factuur te
verkrijgen van de Klant, dan zullen de daarvoor te maken buitengerechtelijke incassokosten
bij de Klant in rekening worden gebracht. De kosten van eventuele gerechtelijke
incassomaatregelen komen ook voor rekening van de Klant.
4.6 Voltalux maakt een eigendomsvoorbehoud. Dat betekent dat de Zonnepanelen en
aanverwante door Voltalux geleverde producten eigendom van Voltalux blijven, totdat alle
facturen, de eventuele wettelijke en contractuele rente, en (buiten)gerechtelijke kosten,
volledig door de Klant zijn voldaan. Het is de Klant niet toegestaan de Zonnepanelen en
aanverwante producten te vervreemden of te bezwaren zolang de eigendom niet
rechtsgeldig op de Klant is overgegaan.
4.7 Wanneer de Klant in verzuim is, heeft Voltalux het recht de Overeenkomst per direct te
ontbinden, en de Zonnepanelen en aanverwante componenten te demonteren. De
(gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten die hieruit eventueel voortvloeien, zullen geheel
aan de Klant worden doorbelast. Deze kosten omvatten bovendien:
a. de kosten voor het installeren van de Zonnepanelen;
b. de kosten voor het demonteren van de Zonnepanelen; c. afschrijvingskosten (30%
van de nieuwwaarde van de Zonnepanelen en overige geleverde componenten).

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen zal er indien nodig een technische
schouw op locatie plaatsvinden. Voltalux streeft ernaar om deze schouw minimaal 5
werkdagen voor de installatie te laten plaatsvinden.
5.2 De schouw is géén bouwkundige of technische keuring van de staat van het dak. Op de
Klant rust het risico van het al dan niet geschikt zijn van het dak voor het installeren van
zonnepanelen. Voltalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die tijdens of na de
installatie aan het dak ontstaat, omdat het dak alsdan niet geschikt blijkt te zijn (geweest)
voor installatie van Zonnepanelen.
5.3 Wanneer tijdens de installatie blijkt dat het dak van de Klant niet geschikt is om
Zonnepanelen te leggen, en/of dat er gebreken aan het pand van de Klant zijn waardoor de
installatie geen doorgang kan vinden, of indien blijkt dat de door of namens de Klant
verstrekte informatie onjuist is waardoor de installatie niet mogelijk is, een en ander
uitsluitend ter beoordeling van Voltalux, heeft Voltalux het recht de installatie van de
Zonnepanelen te weigeren, op te schorten en/of het recht de Overeenkomst te ontbinden,
zonder dat Voltalux daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is. In geval van weigering, opschorting en/of ontbinding als hier bedoeld, heeft Voltalux recht op
compensatie van de door haar gemaakte kosten en/of geleden schade.
5.4 Installatiewerkzaamheden mogen altijd afgebroken worden, met eventueel ontbinding
van de Overeenkomst door Voltalux tot gevolg, in de volgende gevallen:
(i) de veiligheid van medewerkers is in het geding door constructieproblemen of
weersinvloeden;
(ii) de locatie voor de installatiewerkzaamheden is niet afdoende en/of veilig
bereikbaar;
(iii) er wordt asbest aangetroffen;
(iv) de staat van het dak en/of andere locaties waar werkzaamheden uitgevoerd
moeten worden, is onveilig;
(v) er wordt een gevaarlijke situatie in de meterkast aangetroffen.
5.6 Alle tekeningen en berekeningen gemaakt door Voltalux blijven eigendom van Voltalux
en maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst. Het is niet toegestaan deze tekeningen
en berekeningen te delen met derden of door derden te laten gebruiken. Voltalux is niet
aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit of samenhangt met de door haar
gemaakte tekeningen en berekeningen.
5.7 Na de installatie van de Zonnepanelen is Voltalux niet verantwoordelijk voor het
verrichten van onderhoud aan de Zonnepanelen, tenzij expliciet anders is overeengekomen
in een overeenkomst.

Artikel 6 Verplichtingen Klant

6.1 De Klant garandeert dat het dak volledig geschikt is voor de plaatsing van
Zonnepanelen. Dit houdt onder meer, doch niet uitsluitend, in dat:
(i) de locatie voor de installatiewerkzaamheden voldoende bereikbaar is;
(ii) de dakbedekking en/of de dakconstructie geschikt is voor het plaatsen van de
Zonnepanelen;
(iii) er geen asbest in, op, bij of onder het dak aanwezig is.
6.2 Er kan alleen een Overeenkomst tussen Voltalux en de Klant tot stand komen indien de
Klant eigenaar is van de woning waarop de Zonnepanelen worden geïnstalleerd, tenzij de
Klant in het bezit is van een verklaring ven de eigenaar van de woning, waarin deze
verklaart eigenaar te zijn in te stemmen met installatie van de door Voltalux geoffreerde
Zonnepanelen. Op de Klant rust de plicht deze verklaring van de eigenaar voor het sluiten
van de Overeenkomst aan Voltalux te verstrekken.
6.3 Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van eventueel
benodigde vergunningen voor het plaatsen van Zonnepanelen. Een verplichte vergunning
dient op de dag van de installatie beschikbaar te zijn. De aan de aanvraag voor een
vergunning verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant.

6.4 De Klant stelt Voltalux volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het
door Voltalux zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht
monteren van Zonnepanelen.
6.5 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die door de Klant
wordt verstrekt aan Voltalux.
6.6 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van verzekeringen na de plaatsing
van de Zonnepanelen.
6.7 De Klant is zelf verantwoordelijk om te (laten) controleren of de hoofdaansluiting geschikt
is voor het totaal op te wekken vermogen van de Zonnepanelen. Voltalux is niet
aansprakelijk indien blijkt dat de hoofdaansluiting niet geschikt is voor het vermogen dat de
Zonnepanelen genereren. Indien de hoofdaansluiting verzwaard moet worden, dient dit voor
aanvang van de installatie door de Klant te zijn geregeld. De daaraan verbonden kosten zijn
voor rekening van de Klant.
6.8 Indien de Klant voornemens is om energie terug te leveren aan de energiemaatschappij,
dient de Klant de Zonnepanelen zelf te registreren op www.energieleveren.nl. Voltalux is niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de energiemeter niet geschikt blijkt te zijn
voor het terugleveren van energie.
6.9 De Klant zorgt ervoor dat de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde
werkruimte vrij is zodat de monteurs direct kunnen aanvangen met hun werkzaamheden.
Indien de Klant niet aan deze verplichting voldoet, is Voltalux gerechtigd om de daaruit
voortvloeiende kosten aan de Klant door te belasten.
6.10 De elektrische installatie van de Klant dient te conform NEN1010 te zijn.
6.11 Indien de elektrische installatie van de Klant niet conform NEN1010 is, en Voltalux
hierdoor werkzaamheden moet verrichten om de elektrische installatie te laten voldoen aan
NEN 1010, dan is Voltalux gerechtigd om de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant
door te belasten.

Artikel 7 Meerwerk

7.1 Meerwerk is:
(i) de werkzaamheden die niet in de Overeenkomst of in de Offerte zijn opgenomen,
maar wel door de Klant gewenst zijn;
(ii) werkzaamheden vanwege wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst die
noodzakelijk zijn om de Zonnepanelen deugdelijk te installeren;
(iii) werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de Zonnepanelen te installeren en het
gevolg zijn van het door de Klant hebben verstrekt van onjuiste en/of onvolledige
informatie voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst;
(iv) werkzaamheden die het gevolg zijn van de opdracht van de Klant om wijzigingen
in de uitvoering van de Overeenkomst aan te brengen.

7.3 Voltalux zal zich inspannen om het gewenste en/of noodzakelijke meerwerk uit te
voeren, maar is daartoe nimmer verplicht. Voltalux is te allen tijde gerechtigd om door de
Klant gewenst en/of noodzakelijk meerwerk te weigeren.
7.4 Aan het feit dat meerwerk noodzakelijk is of door de Klant wordt gewenst, ontleent de
Klant geen bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden, op te zeggen, te vernietigen of
anderszins te beëindigen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Voltalux is aansprakelijk voor de door de Klant geleden directe materiële schade indien
de aanspraken zijn ontstaan ten gevolge van een toerekenbaar tekortschieten in de
nakoming van een of meerdere verplichtingen in haar verplichtingen jegens de Klant.
8.2 Voor alle overige schade is Voltalux niet aansprakelijk. Voltalux is uitdrukkelijk nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gemiste
besparingen.
8.3 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in
verband met de geleverde zaken door leveranciers of onderaannemers van Voltalux aan
Voltalux kunnen worden tegengeworpen, zullen door Voltalux ook aan de Klant kunnen
worden tegengeworpen.
8.4 Iedere aansprakelijkheid van Voltalux voor directe schade per gebeurtenis, is in haar
totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de
aansprakelijkheidsverzekering van Voltalux per gebeurtenis wordt uitgekeerd, waarbij een
reeks van samenhangende gebeurtenissen aangemerkt zal worden als één gebeurtenis.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering
van Voltalux plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag wat de Klant
exclusief btw aan Voltalux heeft betaald voor de levering en installatie van de Zonnepanelen.
8.5 Na de levering van de Zonnepanelen en de voltooiing van de installatiewerkzaamheden,
komen de Zonnepanelen voor risico van Klant. Voltalux is dan niet meer aansprakelijk voor
gebreken die op het moment van oplevering zichtbaar of kenbaar waren of dat
redelijkerwijze hadden kunnen zijn.
8.6 De Klant dient bij de installatie ontstane schade aan de Zonnepanelen binnen één week
na oplevering schriftelijk aan Voltalux te melden, op verlies van het recht schade te
vorderen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Voltalux is niet gehouden de Overeenkomst na te komen indien zij in die nakoming wordt
gehinderd door overmacht. In geval van overmacht is Voltalux niet aansprakelijk voor enige
daaruit voortvloeiende schade.
9.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, maar is niet beperkt tot, storingen van
publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander
materiaal, het niet beschikbaar zijn van werknemers, onderaannemers of materialen,
beperkende overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen,
terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten, natuurrampen en pandemieën. Het feit
dat een omstandigheid niet in de bovenstaande niet-limitatieve opsomming voorkomt,
betekent uitdrukkelijk niet dat die omstandigheid geen overmacht tot stand kan doen komen.
9.3 Indien een overmacht situatie langer dan 90 dagen duurt zijn zowel Voltalux als de Klant
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, in welk geval Voltalux en de Klant ieder hun
eigen kosten dragen.

10.1 Voor vragen kan de Klant contact op nemen met Voltalux. Dit kan zowel telefonisch
(0229-881060 van 10:00-16:00 uur van maandag tot en met vrijdag) als per e-mail via
info@Voltalux.nl
10.2 Voltalux streeft ernaar om de vragen van de Klant binnen een redelijke te
beantwoorden.
10.3 Voor klachten kan de Klant een e-mail sturen naar info@Voltalux.nl of gebruik maken
van het klachtenformulier op de website https://Voltalux.nl/klacht/. Een klacht kan ook
telefonisch of per post door de Klant worden gedaan en toegelicht.
10.4 Voltalux streeft ernaar alle klachten binnen twee werkdagen af te handelen. Indien
Voltalux verwacht dat deze termijn wordt overschreden, zal Voltalux dit per e-mail laten
weten aan de Klant. Hierbij zal de te verwachten termijn waarin Voltalux de klacht zal
behandelen worden aangegeven.

Artikel 11 Garantie

11.1 De Klant krijgt vanuit de producent productgarantie op de Zonnepanelen en op de
omvormers. Op deze garantie kunnen voorwaarden van de producent van toepassing zijn.
Deze voorwaarden worden meegeleverd met de Overeenkomst en zijn op de Klant van
toepassing.
11.3 Iedere garantie vervalt indien schade buiten de macht van Voltalux ontstaat. Hiervan is
bijvoorbeeld sprake bij door eigen toedoen, waaronder ook wordt verstaan doen of nalaten
van door de Klant ingeschakelde derden, veroorzaakte schade vanwege bij voorbeeld het
verplaatsen, verhuizen of tijdelijk verwijderen van Zonnepanelen. Verder is aansprakelijkheid
uitgesloten vanwege blikseminslag, storm, hagel of ander natuurgeweld of extreme
weersomstandigheden, brand, kortsluiting, schade door dieren, vandalisme of contact met
chemische substanties. Het feit dat een omstandigheid niet in de bovenstaande

niet-limitatieve opsomming voorkomt, betekent uitdrukkelijk niet dat die omstandigheid
binnen de macht van Voltalux zou liggen. 
1.4 Gebreken of verminderde werking ontstaan door werkzaamheden en/of uitbreidingen
aan de Zonnepanelen welke niet door Voltalux zijn uitgevoerd, en storingen veroorzaakt
door defecten in randapparatuur, vallen niet onder de garantie.
11.5 De Klant dient gebreken zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien
dagen na constatering schriftelijk te melden bij Voltalux.
11.6 De Klant dient Voltalux in de gelegenheid te stellen het gebrek, mist dit onder de
garantie valt, binnen een redelijke termijn te herstellen.
11.7 Voltalux is gerechtigd om een gebrek te herstellen met gelijksoortige producten indien
het oorspronkelijke product niet meer leverbaar is.
11.8 Voltalux is nimmer aansprakelijk voor schade door misgelopen stroomopbrengst.
11.9 Alle garanties komen geheel te vervallen indien er zonder toestemming van Voltalux
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de Zonnepanelen worden verricht.

Artikel 12 Wijzigen voorwaarden

12.1 Voltalux behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijzigingen.

Artikel 13 Privacy en persoonsgegevens

13.1 Voltalux verwerkt vanaf de fase van het vragen van een Offerte persoonsgegevens van

de Klant. Die gegevens gebruikt Voltalux voor het opstellen van de Offerte, het accepteren

van de aanvraag en/of Offerte en het uitvoeren van de Overeenkomst. De Privacy- en

cookieverklaring van Voltalux, waarin wordt beschreven hoe Voltalux omgaat met

persoonsgegevens, is gepubliceerd op de website van Voltalux.13.1 Voltalux verwerkt vanaf de fase van het vragen van een Offerte persoonsgegevens van
de Klant. Die gegevens gebruikt Voltalux voor het opstellen van de Offerte, het accepteren
van de aanvraag en/of Offerte en het uitvoeren van de Overeenkomst. De Privacy- en
cookieverklaring van Voltalux, waarin wordt beschreven hoe Voltalux omgaat met
persoonsgegevens, is gepubliceerd op de website van Voltalux.

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig is of door een rechterlijke uitspraak
wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van
kracht. Partijen zullen in dat geval met elkaar in overleg treden om nietige of vernietigde
bepalingen te vervangen door toegestane bepalingen van zoveel mogelijk gelijke strekking.
14.2 De rechten en plichten uit de Overeenkomst zijn niet-overdraagbaar. Slechts met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij is het een partij toegestaan de
uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten over te dragen aan een derde.

14.3 Op de Overeenkomst en alle toekomstige andere overeenkomsten en overige
rechtsverhoudingen tussen de Klant en Voltalux is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
14.4 Bij gebeurtenissen die niet in deze Algemene Voorwaarden worden beschreven, beslist
de directie van Voltalux.
14.5 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of naar
aanleiding van de overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste
instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Voltalux.