★★★★★ 5/5 | Bekijk alle reviews.

Algemene Voorwaarden Voltalux V.O.F.

Artikel 1 Definities

1.1. Algemene en leveringsvoorwaarden: onderhavige algemene en leveringsvoorwaarden.
1.2. Bestelprocedure: de procedure, die de klant interactief doorloopt, om zaken te bestellen.
1.3. Klant: de wederpartij van Voltalux V.O.F. met wie Voltalux V.O.F. een overeenkomst aangaat.
1.4. Overeenkomst: overeenkomst, waar de algemene en leveringsvoorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van zaken.
1.5. Partijen: Voltalux V.O.F. en klant gezamenlijk.
1.6. Voltalux V.O.F. : de partij welke zich bedient van de algemene en leveringsvoorwaarden, tevens wederpartij van klant.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. De algemene en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e- mail) nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
2.2. Toepasselijkheid van algemene levering- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Op al onze diensten, producten, aanbiedingen, offertes, leveringen, installaties, montage en Overeenkomst(en) (inclusief eventuele aanvullende of vervolgopdrachten) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door online, telefonisch, schriftelijk of mondeling een product of dienst aan te vragen, van ons af te nemen, te bestellen en/of (aan) te betalen, gaat u
akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de Algemene Voorwaarden en onze Privacy Verklaring (Zie www.voltalux.nl).

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1. De aangeboden zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door klant kan worden aanvaard.
3.2. Voltalux V.O.F. garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Voltalux V.O.F. hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan klant laten weten.
3.3. Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de zonnepanelen te installeren, doordat bijvoorbeeld de constructie van het gebouw het niet toelaat, dan heeft Voltalux V.O.F. de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Voltalux V.O.F. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele opgenomen snipper dagen/
vrij genomen dagen.
3.4 Voltalux V.O.F. behoudt het recht voor om alternatieve panelen toe te passen zonder de prijs van de offerte aan te passen. Alternatieve panelen toepassen kan nodig zijn als er panelen op de markt komen met betere specificaties (hoger vermogen) en daarom het geoffreerde paneel niet meer leverbaar is of in geval van levering-/kwaliteitsproblemen van het geoffreerde
panelen (lager vermogen).

Bij panelen met een afmeting kleiner dan 2 meter geldt dat bij een verschil van maximaal 5 wp vermogen van het zelfde type paneel er geen overleg gevoerd hoeft te worden met de opdrachtgever. Bij een verschil van meer dan 5 wp of een andere soort/type paneel dient dit eerst overlegd te worden met de opdrachtgever.
Bij panelen met een afmeting groter dan 2 meter geldt dat bij een verschil van maximaal 10 wp vermogen van het zelfde type paneel er geen overleg gevoerd hoeft te worden met de opdrachtgever. Bij een verschil van meer dan 10 wp of een andere soort/type paneel dient dit eerst overlegd te worden met de opdrachtgever.
3.5 Voltalux V.O.F. behoudt het recht om een alternatieve bevestigingsmateriaal toe te passen zonder de prijs van de offerte aan te
passen, mits de kwaliteit en garantie het zelfde is. Hierover hoeft de klant niet geïnformeerd te worden, tenzij die afbreuk doet op het eerder besproken legplan.
3.7 Voltalux behoudt het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen indien tijdens de werkvoorbereiding blijkt dat de installatie technisch niethaalbaar is. Indien dit 1 dag van te voren door wordt gecommuniceerd dan zal de klant een tegemoetkoming ontvangen van 100 euro voor de opgenomen snipperdag.
3.8 Indien tijdens de installatie blijkt dat er een hijskraan te pas moet komen dan zijn de kosten voor de Klant. Indien de klant hier niet akkoord mee gaat dan mag de klant en Voltalux de overeenkomst eenzijdig opzeggen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1. Prijzen zoals genoemd zijn inclusief 0.0% BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief
transportkosten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven.
4.2. Voltalux V.O.F. is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij
prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van betaling middels overschrijving (via de Bank).
4.4. Indien er na de levering en installatie van de zonnepanelen er een probleem voordoet maar er wel stroom geproduceerd wordt dan mag er
maximaal 10% van de aanneemsom worden achtergehouden totdat het probleem is opgelost.
4.5. Voltalux V.O.F. behoudt zich het eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs van de geleverde goederen geheel is voldaan.
4.6 Voltalux zal na betaling de monitoringsaccount in orde maken doorgaans is dit binnen 7 werkdagen. Indien dit langer duurt kan Voltalux niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van gebruiksgenot.
4.6. De factuur dient de dag na de installatie middels bankoverschrijving voldaan te worden. Indien de factuur niet binnen 3 dagen na de installatie wordt betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Bij verzuim van betaling na 1 week zal de monitoringapp gedeactiveerd worden. De monitoring heractiveren kost 150 euro exclusief de btw. Na twee weken in verzuim van betaling te blijven zal er een aanmaning verstuurd worden. Is de betaling na vier weken niet voldaan door de opdrachtgever dan ontvangt de opdrachtgever een 2de aanmaning met een door de wet bepaalde verhoging van de factuur. Bij wanbetaling na 6 weken wordt de factuur uit handen gegeven aan een incasso bureau. Tevens is vanaf dat moment de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Ook is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd. De rentevergoeding wordt berekend op basis van artikel 6: 119 BW.
4.7. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, niet handelend in uitoefening van een bedrijf, worden de buitengerechtelijk incassokosten
berekend conform de staffel opgenomen in de Wet Buiten- gerechtelijke Incassokosten (WIK) . Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is of een
natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een bedrijf, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom inclusief wettelijke handelsrente.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1. De leveringstermijnen zoals worden vermeld zijn indicatief.
5.2. Voltalux V.O.F. zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3. Indien en voor zover Voltalux V.O.F. niet binnen 45 dagen de bestelde zaken aan klant kan leveren heeft de klant het recht, nadat Voltalux V.O.F.
heeft laten weten de overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren. Dit geldt ook
andersom. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende
ten minste 7 werkdagen voor de installatie.
6.2. De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is.
6.3 Indien een Consument na de wettelijke herroepingstermijn maar voordat er uitvoering wordt gegeven aan de opdracht een gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert (voor zover wettelijk toegestaan),is zij gehouden aan Voltalux alle met het oog op de uitvoering van de order of
opdracht gemaakte kosten en eventuele schade te vergoeden, welke als volgt zijn begroot voor arbeid, planning, voorrijkosten en
werkvoorbereidingskosten: Dit zal overeenkomen met de afgesproken borg van 25% van de totaalprijs. Hierop uitgezonderd is annulering wegens
onmacht, zoals ziekte, faillissement, etc..

Artikel 7 Reclameren

7.1. Indien en voor zover naar mening van de klant de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met
Voltalux V.O.F.
7.2. Indien na onderzoek van Voltalux V.O.F. blijkt dat de eigenschappen van de zaken wel voldoen aan de overeenkomst zal Voltalux V.O.F. met de klant in overleg treden.
7.3. Indien na onderzoek van Voltalux V.O.F. inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst heeft de klant recht op een vervangende zaak.
7.4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de zaak, wordt bedoeld de in de overeenkomst overeengekomen prijs.

Artikel 8 Garantiebepalingen

8.1. Voltalux V.O.F. neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de fabrikant van het betreffende product.

Montage garantie:

Voltalux garandeert dat haar producten vrij zijn van materiaal en procesfouten gedurende een periode die overeenkomt met de fabrieksgarantie onder normale installatie, onderhoud en gebruikscondities. Dit staat vermeld in uw persoonlijke offerte. De garantieperiode start op de dag van aflevering. Voltalux zal producten met een defect repareren, vervangen of opeen andere manier het probleem rectificeren. Uw factuur is tevens uw garantiebewijs. Deze garantie is gelimiteerd tot het repareren, vervangen of zo nodig terugstorten van de vervanging/aanschafprijs. Dit zijn de exclusieve en enige rechten ontleend aan deze garantie.
Kosten veroorzaakt door het zelf demonteren en transporteren van eenproduct met defect en transporteren en installeren van het vervangendeproduct vallen niet onder deze garantie. Indien binnen een periode die gelijkis aan de fabrieksgarantie na datum installatie een beroep wordt gedaan op de opbrengstgarantie conform voorwaarden van de producent van de zonnepanelen, dan neemt de leverancier van de zonnepanelen de bijkomende kosten voor montage en levering van de vervangende panelen voor zijn rekening.
Verder omvat deze garantie niet de verliezen resulterende uit gemis van
ontvangsten met betrekking tot netwerkinvoer – of subsidie tarieven voor de gegenereerde stroom. De garantie is slechts geldig als de modules in handen zijn van de originele aankoper. Alle installaties, reparaties en onderhoud dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel van een ter zake deskundig bedrijf.
De garantie vervalt als inspecties van Voltalux uitwijzen dat de apparatuur ofmodules niet onderhouden zijn, schade hebben ondergaan door foutief gebruik, modificaties, installatie en/of verwaarloosde opslag. De garantie vervalt tevens bij ontoereikende reparaties of modificaties gedaan door derde partijen anders dan Voltalux of een derde partij geautoriseerd door Voltalux. Uitsluitingen van garantie:

 • Veroorzaakt door (tijdelijk) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties niet behaald worden.
 • Veroorzaakt door andere invloeden zoals vuiligheid op de voorkant van de module, schade door weersomstandigheden, rook, zout, water,
  corrosie, zure regen etc., behalve als dit binnen de technische specificaties van Voltalux mogelijk is.
 • Veroorzaakt door het niet periodiek controleren van het systeem en de aansluitingen van het systeem.
 • Veroorzaakt door het zelf meten en testen aan de installatie.
 • Veroorzaakt door chemicaliën, kerosine en andere stoffen of vreemde samenstellingen.
 • Veroorzaakt door natuurgeweld als, aardbevingen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, lawines, vorst, hagel en sneeuw
  schade en/of vliegende objecten, blikseminslag, vandalisme, diefstal en andere onvoorspelbare evenementen.
 • Resulterende uit gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt, zoals de maximale omgevingstemperatuur.
 • De garantie is gelimiteerd tot de volgende componenten: bevestigingsmateriaal, modules(panelen), kabels, omvormer en installatie.
 • Als de module en/of omvormer verder geïntegreerd of gemodificeerd wordt vervalt onmiddellijk de garantie.
 • Bij schade of een andere gebeurtenissen is de op Voltalux te behalen schade gelimiteerd aan de aankoopprijs.

Garantie eisen:

 • Voltalux accepteert geen geretourneerde modules zonder een eerder schriftelijke bevestiging van defect. Het vervangen van producten verlengt de garantieperiode niet.
 • Een defect aan de module moet vermeld worden binnen het tijdsbestek van de garantie.
 • Uw factuur is uw garantiebewijs.
 • De garantie is niet onderhandelbaar.
 • Er worden geen garantiecertificaten overhandigd.

8.2 Voltalux zal na de installatie geen garantiecertificaten verstrekken. De factuur, Offerte en de serienummers op de zonnepanelen en de omvormer(s) dienen als garantiebewijs

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1. Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met Voltalux V.O.F. welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. Gelieve e-mailadres info@voltalux.nl te gebruiken. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden vermeldt. Voltalux V.O.F. zal uiterlijk binnen 7 werkdagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Binnen 7 dagen streven wij ernaar de klacht op te lossen, afhankelijk van de klacht en het probleem. Klant kan het geschil – indien en voor zover partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter.
9.3. Indien de opleverdocument ondertekend is op de dag van installatie nemen wij geen klachten in behandeling die overeenkomen met de geaccordeerde zaken op de opleverdocument.
9.4. Een natuurproduct heeft de eigenschap niet gelijkwaardig te zijn. Kleurverschillen zijn geen reden tot klacht en zullen niet in behandeling genomen worden.
9.5. Indien er een storing heeft plaats gevonden in het zonnesysteem kan demisgelopen opbrengsten niet verhaald worden op Voltalux V.O.F.
9.6 Voor klachten of schademeldingen gelden de volgende verval termijnen: – Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken of bij eventuele schade, dient de klant binnen redelijke ermijn ( binnen 15 dagen na installatie en oplevering) nadat de klant de gebreken en/of zichbare afwijkingen en/of schade heeft ontdekt schriftelijk of per email bij Voltalux te worden ingediend cq gemeld, zulks op straffe van vervalen van het klachtrecht ( inclusief garantie) of het recht op herstel, vervanging of schadevergoeding.
– Klachten met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken vanafgeleverde zaken of bij eventuele schade die eerst later, maar uiterlijk binnen 3 maanden, gerekend vanaf de dag van aflevering, aan het licht treden, moeten binnen redelijke tijd (doch uiterlijk binnen 15 dagen) nadat de afwijking, schade en/of gebrek door de klant is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk of per email bij Voltalux worden ingediend cq gemeld, op straffe van het vervallen van het klachtrecht (inclusief garantie) of het recht op herstel, vervanging of schadevergoeding.
9.7 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek of schade, dat is uitgesloten van garantie of niet voor rekening of risico van Voltalux is, onderzoekskosten worden gemaakt, zijn deze kosten voor rekening van de Klant.
9.8 De Klant zal aan het gegrond zijn van een klacht geen recht op wijziging of ontbinding van de Overeenkomst en/of korting en/of verrekening van enig door de Klant verschuldigd bedrag kunnen ontlenen, tenzij anders wordt overeengekomen.
9.9 Indien tijdens de installatie een nokpan losgemaakt dient te worden om de kabels door te voeren is Voltalux niet aansprakelijk te stellen voor de herstel kosten, dit geldt ook voor loodslappen en dakpannen.
9.10 Indien tijdens de meterkastwerkzaamheden een zegel dient te worden gebroken is Voltalux niet aansprakelijk voor de kosten die gemaakt moeten worden om de zegel te laten herstellen door de netbeheerder.
9.11 Indien er dakpannen gehaakt of geschroefd zijn dan zal Voltalux deze netjes losmaken, hiervoor zullen er geen extra in rekening gebracht worden.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Voltalux is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene enleveringsvoorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene en leveringsvoorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
10.2 Tijdens de installatie kunnen er dakpannen kapot gaan. Voltalux is hier niet aansprakelijk voor te stellen. De klant dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van reserve dakpannen zodat deze terplekke vervangen kunnen worden voor de gebroken dakpannen. Wanneer de monteurs de dakpannen zelf moeten regelen, zal er, buiten de kosten van de dakpannen, een bedrag van 100,- worden verrekend voor deze extra diensten.
10.3 Indien er een serre aanwezig is dient de klant deze zelf vanbescherming te voorzien. Mocht dit niet gedaan zijn voor de installatie dan is Voltalux niet aansprakelijk te stellen voor eventuele veroorzaakte schade door van bovenaf vallende objecten.
10.4 Bij goedkeuring van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat de onroerende zaak waarop de zonnepanelen worden gemonteerd stevig genoeg is en van voldoende goede staat van onderhoud. ( raadpleeg bij twijfel een constructeur )
10.5 De Internetverbinding tussen uw omvormer en thuisnetwerk wordeneenmalig gratis tot stand gebracht mits uw thuisnetwerk hiervoor geschikt is. Mocht de internetverbinding op de dag van de installatie niet geschikt zijn dan zullen wij, wanneer mogelijk, uw telefonisch begeleiden. Mocht dit niet mogelijk zijn en moeten wij hiervoor terugkomen dan zal hier voor 100,- euroin rekening gebracht worden.
10.6 De prijs betreft een all-in pakketprijs met uitzondering van graaf,- hak,- breek,-timmer- en freeswerkzaamheden en de inzet van een hoogwerker wanneer dak niet toegankelijk is met een steigerlift.
10.7 Gemaakte Afspraken ivm afwerking, kabelroutes die met onze installateurs op locatie gemaakt worden dienen direct bevestigd te worden via de mail. De gemaakte afspraken dienen in een korte samenvattende beschrijving naar info@voltalux.nl verstuurd te worden.
10.8 Voltalux is nimmer aansprakelijk voor inkomstenderving en/of het opnemen van vakantiedagen of vrijdagen dan wel enige beroeps of bedrijfsmatige schade aan de kant van de klant, indien het solarsysteem niet (volledig) op een afgesproken moment kan worden afgeleverd, gemonteerd en of geïnstalleerd of bij eventuele gefaseerde of uitgelopen installatie of montage, of eventuele vertraging ( om welke reden dan ook) ( inclusief bij reparatie, onderhoud of vervanging).